NORMATIVA DEL CLUB 2020-04-21T10:41:33+02:00

NORMATIVA DEL CLUB

El Club disposa d’una sèrie de normes generals, de les embarcacions i per a la protecció del medi ambient que amb el seu objectiu és procurar el respecte a l’entorn i a les instal·lacions per garantir la màxima qualitat en els serveis als usuaris.

Les escombraries es dipositaran en els recipients previstos, i mitjançant borses tancades. No estarà permès tirar enderrocs, escombraries, líquids residuals, papers i material de qualsevol tipus, contaminants o no, en el sòl o a l’aigua, fora de la zona del dipòsit de residus.

En el dipòsit de residus només es poden tirar olis i altres líquids residuals, sempre que el seu volum no excedeixi els 64cm cúbics. En cas d’infracció, el Director del Port podrà fer una denúncia a les autoritats competents; la reincidència podrà delimitar o negar l’accés al port a l’infractor.

Per realitzar trobades, reunions o celebracions que requereixin un ús especial de la Zona de Servei del Port, s’haurà de demanar permisos a la junta directiva del club. La Junta del Club decidirà l’àrea i les condicions d’ús per a l’esdeveniment.