CLUB 2020-04-21T07:56:59+02:00

PRESENTACIÓ DEL CLUB

El Club Nàutic Aiguablava, és una entitat privada de persones físiques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, regida per la Llei 8/88 de 7 d’abril de l’Esport de Catalunya, per a les disposicions generals de desenvolupament reglamentari, per la llei 5/1998, de Ports de Catalunya, pel Decret 206/2001 de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de Policia Portuària, pel Decret 258/2003 de 21 d’octubre de desenvolupament de la Llei 5/1998, i per allò previst en els Estatuts i el Reglament de Règim Interior aprovats per l’Assemblea General de socis del Club.

Les instal·lacions del Club formen part del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat, entitat de dret públic adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, creada per la Llei 5/1998, de 17 d’abril de Ports de Catalunya. La concessió administrativa per a la construcció i explotació del port d’Aiguablava va ser atorgada el 26 de juny de 1969 segons l’acord del 2876/1980 de 12 de desembre, per a un termini de 50 anys. Aquest termini s’ha prorrogat per 6 anys més fins el juny del 2025.