EQUIP HUMÀ 2020-06-03T11:03:07+02:00

L’EQUIP HUMÀ

Són òrgans de representació, govern i administració del Club, l’Assemblea General, la Junta Directiva, el President i el Director del Club.

L’Assemblea General, és l’òrgan superior de govern i està integrada per tots els socis fundadors, numeraris i polítics majors d’edat.

La Junta Directiva, és l’òrgan de govern i execució dels acords de l’Assemblea General, dirigeix i gestiona els serveis del Club, i fomenta les activitats esportives que li són pròpies.

El President, ostenta la representació legal del Club i presideix les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, dirigint-se les deliberacions, sense perjudici de la seva formal i expressa delegació en favor de qui ostenti la condició de Director dels serveis de d’administració del Club, o a d’altre membre de la Junta Directiva.

L’entitat compta amb un equip professional que s’ocupa de la gestió portuària, esportiva i social de l’entitat i que compren totes les funcions pròpies d’una organització empresarial.

El Port compta amb 20 m2 de magatzems i d’oficines des d’on es duen a terme les diverses activitats de gestió, que suposen els únics establiments de serveis del port on es generen sòlids urbans, aigües residuals, fluorescents i llums usats.

El port presenta una important estacionalitat en el desenvolupament de les seves activitats, de manera que només es troba en funcionament els mesos de maig a setembre i es troba tancat la resta de l’any.