EQUIP HUMÀ 2018-06-22T11:06:52+00:00

L’EQUIP HUMÀ

Són òrgans de representació, govern i administració del Club, l’Assemblea General, la Junta Directiva, el President i el Director del Club.

L’Assemblea General, és l’òrgan superior de govern i està integrada per tots els socis fundadors numeraris i de terra majors d’edat.

La Junta Directiva, és l’òrgan de govern i execució dels acords de l’Assemblea General, dirigeix i gestiona els serveis del Club, i fomenta les activitats esportives que li són pròpies.

El President, ostenta la representació legal del Club i presideix les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, dirigint-se les deliberacions, sense perjudici de la seva formal i expressa delegació en favor de qui ostenti la condició de Director dels serveis de d’administració del Club, o a d’altre membre de la Junta Directiva.

L’entitat compta amb un equip professional que s’ocupa de la gestió portuària, esportiva i social de l’entitat i que compren totes les funcions pròpies d’una organització empresarial.

Es tracta d’un port petit sense cap restaurant, taller mecànic ni zona de varador dins de les instal·lacions del port. El Port compta amb 20 m2 de magatzems i d’oficines des d’on es duen a terme les diverses activitats de gestió, que suposen els únics establiments de serveis del port on es generen sòlids urbans, aigües residuals, fluorescents i llums usats.

El port presenta una important estacionalitat en el desenvolupament de les seves activitats, de manera que només es troba en funcionament del 1 de maig al 1 d’octubre i es  troba tancat la resta de l’any.